ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ

Different-Types-Of-Yoga-Asanas-And-Their-Benefits

ਆਸਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Sukhasana Or Easy Pose- ਸੁਖਾਸਾਨਾਚਿੰਤਾਅਤੇਤਣਾਅਅਤੇਮਾਨਸਿਕਥਕਾਵਟਨੂੰਘਟਾਉਣਲਈਸਭਤੋਂਵਧੀਆਹੈ।

Naukasana Or Boat Pose- ਇਹਆਸਨਪੇਟਦੀਆਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂਨੂੰਫੈਲਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਇਹਪਾਚਨਕਿਰਿਆਵਿੱਚਸੁਧਾਰਕਰਦਾਹੈਅਤੇਪੇਟਦੀਚਰਬੀਨੂੰਘੱਟਕਰਦਾਹੈ।

Dhanurasana Or Bow Pose- ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Vakrasana Or Twisted Pose-ਵਕਰਾਸਾਨਾਸਰੀਰਨੂੰਲਚਕਦਾਰਬਣਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਪੇਟਦੀਚਰਬੀਨੂੰਘਟਾਉਂਦਾਹੈਅਤੇਪਾਚਨਦੇਜੂਸਨੂੰਨਿਯਮਿਤਕਰਕੇਪਾਚਨਕਿਰਿਆਵਿੱਚਸੁਧਾਰਕਰਨਵਿੱਚਵੀਮਦਦਕਰਦਾਹੈ।

Bhujangasana Or Cobra Stretch- ਇਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ